Zorunlu Deprem Sigortası, meskenlere ve meskenlerin bulunduğu binalardaki ticarethanelere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta ürünüdür. Bu sigorta, teminatı Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan ancak poliçe üretimi, yetkili sigorta şirketleri ve acentelerince yapılan zorunlu bir sigortadır. Bu sigorta ile deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı  binalarda ve temellerinde doğrudan neden olacağı maddi zararlar (merdivenler, asansörler çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere),sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat sağlanmaktadır.

1.Doğal Afetler Sigortaları Kurumu(DASK)-Zorunlu Deprem Sigortası’nın kapsamı nedir?

2.Köy yerleşim yerlerindeki binalar neden DASK-Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır?

Köy yerleşimleri genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle sigorta kapsamı dışında yer alır.

3.Kat mülkiyeti olmadan DASK-Zorunlu Deprem Sigorta poliçesi yapılabilir mi?

Kat mülkiyetinin bulunmaması durumunda da poliçe yapılabilir. Bir binanın Zorunlu Deprem Sigortası’na tabi olabilmesi için tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar (arsa, arazi vb.) üzerinde “mesken” olarak inşa edilmiş olması koşulu aranır. Buna göre Tapu Müdürlükleri tarafından düzenlenmiş, tapu kaydını içeren ve özel mülkiyete tabi olan (başka bir deyişle hazine ve kamu arazisi üzerinde bulunmayan) binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındadır.

4.Satıştan dolayı ikinci bir DASK-Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılırsa ilk yapılan poliçe iptal edilebilir mi?

Satıştan dolayı Zorunlu Deprem Sigortası iptal edilemez. Bu durumda yapılmış olan son poliçe iptal edilip ilk poliçeye meskeni satın alan kişi adına bir “devir zeyili” yapılması gereklidir.

5.Gecekonduya DASK-Zorunlu Deprem Sigorta poliçesi düzenlenebilir mi?

Hazine arazisi üzerinde bulunmamak şartıyla tapusu bulunan gecekondulara Zorunlu Deprem SSigortası düzenlenebilir.

6.DASK-Zorunlu Deprem Sigorta poliçelerinde yenileme indirimi ne kadar sürede ve ne oranda uygulanır?

01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için tarife fiyatları üzerinden birinci, ikinci ve üçüncü yenilemelerde %10, üçüncü yenileme sonrası yapılan müteakip yenilemelerde ise %20 oranında indirim uygulanır.

7.İşyerine DASK-Zorunlu Deprem Sigorta poliçesi yapılabilir mi?

Üzerinde mesken bulunan işyerleri için DASK-Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlenmelidir. Tamamı işyeri olarak kullanılan fabrika, işhanı vb. yerlere DASK-Zorunlu Deprem Sigorta poliçesi düzenlenmemektedir.

8.DASK-Zorunlu Deprem Sigorta poliçesi olduğu halde neden yangın poliçesinde de deprem teminatından primi alınıyor?

Konut poliçesinde yer alan deprem ihtiyari teminatıdır. Konut poliçesindeki bina sigorta bedeli DASK poliçesindeki sigorta bedelinden fazlaysa aradaki fark için ihtiyari deprem teminatı İlgili sigorta şirketi tarafından verilmektedir. İhtiyari deprem teminatı verilebilmesi için sigortalının mutlaka DASK poliçesi olması gerekmektedir. DASK poliçesi yoksa ihtiyari deprem teminatı verilemez.

9.Tapuda ‘ticarethane’ olarak belirtilmiş ama kullanımda ‘mesken’ olan bir daire için DASK-Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlenebilir mi?

Daire tapuda ticarethane olarak belirtilmiş ise mesken olarak kullanılsa da Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlenebilir. Dairenin güncel kullanım durumuna bakılmaktadır.

10.İnşaat halindeki konut için tanzim edilen DASK-Zorunlu Deprem Sigorta poliçesi iptal edilebilir mi?

Ekspertiz raporunun veya inşaatın tamamlanmadığını bildirir resmi yazı iletilmesi halinde, Dask kurumuna iptal talebiyle gönderilebilir.

Ancak, ekspertiz raporlarda binanın tamamlanmamış olduğu belirtilmiş olsa da yapılan inceleme sonucunda binayı oluşturan ana etmenlerin (temeller, ana duvarlar, çatı, tabanlar vb.) tamamlanmış olduğu, yani binanın yapısal anlamda ikamet edilebilir ve kullanıma uygun olduğu görülürse, DASK kurumu iptal talebini kabul etmeyebilir.

11.Zorunlu Deprem Sigorta poliçesi hangi durumlarda iptal edilebilir?

  • Aynı yer için birden fazla poliçenin yapılmış olması (son yapılan poliçe iptal edilir.)
  • Yenilenen poliçelerin yürürlüğe girmeden önce iptal edilmesi mümkündür.
  • Kapsam dışında kalan bir yere yanlışlıkla poliçe düzenlendiğinin sigorta ettiren tarafından belgelendirilmesi durumunda
  • Kredi sözleşmesinden cayılması durumlarında, bu durumun belgelendirilmesi halinde poliçe başlangıç tarihinden itibaren 60 gün içinde iptal edilebilir.